แผนการจัดการเรียนรู้

                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                วันจันทร์          โมบายครอบครัว

                วันอังคาร         ตากผ้าให้พ่อ

                วันพุธ              ครอบครัวหรรษา

               วันพฤหัสบดี     แปรงฟัน

               วันศุกร์             กุ๊บกรอบ ดอกไม้บาน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5-9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์