แผนการจัดการเรียนรู้

                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                    วันจันทร์          ป๊อบอัพครอบครัว

                    วันอังคาร         ซักผ้าให้พ่อ

                    วันพุธ              ครอบครัวหรรษา

                    วันพฤหัสบดี    แปรงฟัน

                    วันศุกร์             กล้วยบวชชี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 พ.ย -2 ธ.ค 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์