แผนการจัดการเรียนรู้

                             ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                   วันจันทร์            โมบายตัวฉัน

                   วันอังคาร           ผักบุ้งสูงเฉียดฟ้า

                   วันพุธ                ไชโยเจอคู่แล้ว (จับคู่บัตรภาพ)

                   วันพฤหัสบดี      เติมส่วนที่หายไป (อวัยวะ)

                   วันศุกร์               หอมใส่ไข่ตุ่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์