แผนการจัดการเรียนรู้

                                     ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                 วันจันทร์         หน้าสวยด้วยมือเรา (ระบายสี)

                 วันอังคาร        ปลูกหอม

                 วันพุธ              ไชโยเจอคู่แล้ว (จับคู่บัตรภาพ)

                 วันพฤหัสบดี    เติมส่วนที่หายไป (อวัยวะ)

                 วันศุกร์             ไก่ป๊อบ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววาสนา สายสุวงค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์