แผนการจัดการเรียนรู้

                                   ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะของตัวเรา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์             รูปร่างแสนสวย (ระบายสี)

             วันอังคาร            งอกสวยด้วยมือเรา

             วันพุธ                 เต้นทาท่าทางประกอบเพลง

             วันพฤหัสบดี       เติมส่วนที่หายไป (อวัยวะ)

             วันศุกร์                งอกสวย แสนอร่อย (ผัดหมี่)

ระยะเวลาที่สอน : 7-11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์