แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

         วันอังคาร          หาได้ให้กิน แล้วทิ้งให้ถูก

         วันพุธ               เต้นทาท่าทางประกอบเพลง (โบก)

         วันพฤหัสบดี     เติมส่วนที่หายไป (อวัยวะ)

         วันศุกร์              ใสใส แสนอร่อย (น้าแข็งใส)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์