แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   ประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า

                                    วันอังคาร         @   ทำความสะอาดของเล่น

                                    วันพุธ             @    เงินเหรียญหยอดกระปุก

                                    วันพฤหัสบดี      @   การใช้เงิน

                                    วันศุกร์            @   ไก่ชุบเกล็ดขนมปัง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 17  มีนาคม  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา