แผนกิจกรรมจิตศึกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  1

              

                            หัวข้อเรื่อง :  ธรรมชาติรอบตัวเรา

                            กิจกรรมที่ทำ  : วันจันทร์      @ รับส่งดอกอัญชัน                 

                                                       วันอังคาร     @ กล่องสร้างสรรค์(อัญชัน)

                                                       วันพุธ           @ โยคะผ่อนคลาย                 

                                                       วันพฤหัสบดี @  ระบายสีรูปอัญชัน

                                                       วันศุกร์         @ พิมพ์ภาพจากอัญชัน                                                

                           ระยะเวลาที่สอน  :   วันที่  4 – 8   พฤศจิกายน  2562  เวลา  08.40 - 09.10 น.

                            ครูประจำชั้น  :   นางชนิดาภา  ศุพาสีห์ 

                             ครูพี่เลี้ยง :  อธิวรรธน์  รัตนประยูร

                            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ