แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์                 @   ที่ขั้นหนังสือพี่ปลาวาฬ                                                                

                          วันอังคาร                 @   พี่ปลาสเตอร์เจียนแปซิฟิกซักผ้า

                           วันพุธ                     @   พี่ปลาไวท์คราวน์วิ่งกินปลาซิล

                           วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาแวมไพร์อาบน้ำ  

                           วันศุกร์                   @   พี่ปลาเบ็สเร็ตทำไก่ทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  25  กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์