แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  : วันจันทร์                 @   หมวกไลออฟิช                                                                        

                           วันอังคาร                @   พี่ปลาไลวเฟอร์ซักผ้า

                           วันพุธ                      @   พี่ปลารัซบอร์เตะปลาวาฬ

                            วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาตะพังแปรงฟัน   

                             วันศุกร์                   @   พี่ปลาโนรีห่อหมกปลาช่อน

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  18-22 กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์