แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ธรรมชาติรอบตัว

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   โมบายปลาตะเพียน 

                           วันอังคาร         @   น้ำยาล้างจาน 

                            วันพุธ               @   การละเล่นไทย 

                             วันพฤหัสบดี    @   ล้างจาน 

                              วันศุกร์             @   สมุนไพรไทยแท้ (น้ำสมุนไพร)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา