แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :     วันจันทร์                 @   ปลาวาเรียตัสปะติรูปภาพ

                               วันอังคาร                @   พี่ปลาฮาวูเก็บขยะ

                               วันพุธ                      @   พี่ปลาเชอร์รี่บาร์บวิ่งเก็บบอล

                                วันพฤหัสบดี           @   วาเลนไทน์เดย์

                                 วันศุกร์                    @   พี่ปลาซ่งฮื้อทอดลูกชิ้น

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์