แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์                 @   กรอกรูปปลาแพลกี้

                             วันอังคาร                @   ปลาแมนดาริเก็บขยะ

                             วันพุธ                     @   พี่ปลาซาร์ข้ามสิ่งกีดขวาง

                             วันพฤหัสบดี          @   พี่ปลาปิรันย่าใส่กางเกงมีตะขอ

                             วันศุกร์                    @   พี่ปลาชิกคักทำเห็ดชุบแป้งทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  4-8 กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์