แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                              วันจันทร์                  @  พี่ปลาโอไวล์ประดิษฐ์ปลาโลมา

                              วันอังคาร                 @  พี่ปลาโบว์ฟินล้างจาน

                              วันพุธ                       @   ปลาลูโซส์โซ่กระโดดเก็บของ

                               วันพฤหัสบดี            @   พี่ปลาหมอฟาร์มิงโก้ใส่เสื้อ

                                วันศุกร์                    @   พี่ปลาโรซีบิทเทลลิ่งข้าวผัด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  14– 18 มกราคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์