แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                            วันจันทร์                @  พี่ปลาปิกัซโซ่สร้างบ่อปลาขวดน้ำ

                             วันอังคาร              @  พี่ปลาไทแมนพับผ้า

                             วันพุธ                     @   พี่ปลาเพนกวินลอดอุโมงค์

                              วันพฤหัสบดี          @   พี่ปลาช็อคอายใส่กางเกง

                               วันศุกร์                   @   พี่ปลาเชโตทำเค้กกล้วยหอม

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  31  ธันวาคม 4 มกราคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์