แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                          วันจันทร์                @  โมบายปลาทูน่า

                          วันอังคาร                @  พี่ปลาคาร์ดินัลพับผ้า

                           วันพุธ                     @   พี่ปลาบรัดฟินวิ่งเล่น

                            วันพฤหัสบดี          @   พี่ปลาซาร์ใส่กางเกง

                            วันศุกร์                    @   พี่ปลาเคจิยำปลาดุกฟู

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  24   28  ธันวาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์