แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                          วันจันทร์                 @  นาฬิกาพี่ปลาเทราท์

                           วันอังคาร                @  พี่ปลาแบล็คโกสกรอกน้ำ

                            วันพุธ                     @   พี่ปลาโรเบิร์ทซี่ขนลูกโงน้ำ

                             วันพฤหัสบดี          @   พี่ปลาดอรี่ใส่กางเกง

                             วันศุกร์                   @   พี่ปลาซาบะทำไข่เจียว

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  17 21  ธันวาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์