แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                           วันจันทร์                 @  ปลาแซลมอนลอยน้ำ

                            วันอังคาร                @  พี่ปลาไพคาราซินกรอกน้ำ

                            วันพุธ                     @   พี่ปลาไพคาราซินเตะบอลเข้าโกล

                            วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาโซลเวลโนสใส่ถุงเท้า

                            วันศุกร์                    @   พี่ปลาคัมปาจิทอดปลา

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  10 14  ธันวาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์