แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดำรงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

                          วันอังคาร          @   ปลูกผักลอยฟ้า

                          วันพุธ                 @    แอโรบิค

                           วันพฤหัสบดี      @   การทำความสะอาดห้องน้ำ

                            วันศุกร์               @   ขนมปังหน้าหมู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา