แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :              

                                   วันจันทร์              @   โมบายปลาโลมา

                                    วันอังคาร            @  พี่ปลาการ์จุดกวาดพื้น

                                    วันพุธ                  @   พี่ปลาเรนโบว์เดินอุโมงค์

                                    วันพฤหัสบดี        @   พี่ปลาแบล็คโกสติดกระดุม

                                    วันศุกร์                 @   พี่ปลาคัดซึโอะทอดมันฝรั่ง

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  12 16  พฤศจิกายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์