แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน  :              

                            วันจันทร์              @   เป่าสีพี่ปลาคอร์ส

                             วันอังคาร            @  พี่ปลาออสการ์กวาดพื้น

                             วันพุธ                  @   พี่ปลาโลนินขนลูกโป่งน้ำ

                             วันพฤหัสบดี        @   พี่ปลาแพลทตี้ติดกระดุม

                             วันศุกร์                 @   ปลาทูทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  5 9  พฤศจิกายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์