แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน  :                      

                     วันจันทร์                @   -

                     วันอังคาร               @  -

                     วันพุธ                     @   -

                     วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาเซลฟิลมอลลี่ติดกระดุม

                      วันศุกร์                    @   ปลาทูทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  1 2  พฤศจิกายน 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์