แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์ของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20


                 วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (แพนเค้กกล้วยหอม)

                วันอังคาร                   @   วิชางานบ้าน  (บำรุงต้นกล้วย)

                วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ท่องเทียวดินแดนกล้วย)

               วันพฤหัสบดี                @   วิชาสุขศึกษา (ประโยชน์ของกล้วย)

                วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (สมุดบันทึกแสนสวย)


ระยะเวลาที่สอน : 11-15  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว