แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์ของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

            วันจันทร์                     @   วิชาทำอาหาร  (ตกแต่งไอศกรีม)

            วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (เก็บของเล่น)

             วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (เต้นประกอบเพลง)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ประโยชน์ของลำต้นของกล้วย)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (ตุ๊กตากล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 4-8  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว