แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์ของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (โดนัดกล้วย)

            วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (พับเก็บเสื้อผ้า)

            วันพุธ                          @   วิชาเคลื่อนไหว  (วิ่งซูเปอร์แมน)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ประโยชน์ของใบตอง)

             วันศุกร์                       @   วิชาศิลปะ (ที่หนีบป้าย)


ระยะเวลาที่สอน : 25 – 28 เดือน กุมภาพันธ์ , 1  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว