แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

             วันจันทร์                     @   วิชาทำอาหาร  (ขนมกล้วย)

            วันอังคาร                     @   วิชางานบ้าน  (ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า)

             วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ประกอบกล้วย)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ล้างหน้าทาแป้ง)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (พับสีรูปกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 18-22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว