แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดำรงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์             @   แจกันจากแกนกระดาษทิชชู

                           วันอังคาร          @   ปลูกผักลอยฟ้า

                            วันพุธ                @    แอโรบิค  

                             วันพฤหัสบดี    @   การทำความสะอาดห้องน้ำ

                              วันศุกร์             @   น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 มกราคม  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา