แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                วันจันทร์         @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยทอดโมเลน)

               วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (ล้างแก้ว)

              วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ประกอบต้นกล้วย)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (บำรุงผิวกาย)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (กรอบรูปแสนสวย)

ระยะเวลาที่สอน : 11-15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562    เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว