แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ชนิดของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

               วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (ขนมกล้วยหอมจีมะพร้าวอ่อน)

             วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (เก็บขยะ)

              พุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (วิ่งจับฟองสบู่)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (นวดผ่อนคลาย)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (กล้วยโรย)

ระยะเวลาที่สอน : 4 - 8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว