แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สิ่งประดิษฐ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (หัวปลียัดใส่)

            วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (ถูพื้น)

             พุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (รับ – ส่งแป้ง)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ล้างเท้า)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (พัดกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 28-31เดือน มกราคม  , 1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562    เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว