แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สิ่งประดิษฐ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

           วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (ทอดมันหัวปลี)

           วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (กวาดพื้น)

            พุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ย้ายกล่อง)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ตรวจเล็บ)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (โมบายกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 21-25  เดือน มกราคม พ.ศ.  2562   เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว