แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สิ่งประดิษฐ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

               วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยเช็คๆ)

             วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า)

              พุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (บอลยักษ์)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ล้างมือ)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (ก้านกล้วยพิมพ์ภาพ)

ระยะเวลาที่สอน : 14-18  เดือน มกราคม พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว