แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลขยายพันธ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                     @   วิชาทำอาหาร  (น้ำกล้วยปั่น)

             วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (พับเสื่อปูนั่ง)

            วันพุธ                           @   วิชาเคลื่อนไหว  (ย้ายลูกบอลลงตะกร้า)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (แปรรูปกล้วย)

             วันศุกร์                       @   วิชาศิลปะ (กล้วยแสนสวย )

ระยะเวลาที่สอน : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 -  4  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2562     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว