แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลขยายพันธุ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                    @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยปิ้งๆ)

            วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (เก็บใบตอง)

            วันพุธ                          @   วิชาเคลื่อนไหว  (โยนบอลใส่ตะกร้า)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (การหวีผม)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (หนังสือกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 24 - 28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว