แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย                                   

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลขยายพันธุ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

            วันจันทร์                 @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยทอด)

            วันอังคาร                 @   วิชางานบ้าน  (แยกสีกล้วย)

            วันพุธ                       @   วิชาเคลื่อนไหว  (โยนลูกโป่งน้ำ)

             วันพฤหัสบดี            @   วิชาสุขศึกษา (การดูแลขยายพันธุ์ 2)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (สะบัดสีใส่ต้นกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 17 - 21  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว