แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแลขยายพันธุ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

              วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยแขก)

             วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (:เติมรักพี่ต้นกล้วย)

             วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (กล้วยพาเพลิน)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (การขยายพันธ์กล้วย)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (ใบตองวิเศษ)

ระยะเวลาที่สอน : 10-14  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว