แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดำรงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์              @   โคมไฟจากขวดพลาสติก

                           วันอังคาร            @   ปลูกผักลอยฟ้า

                           วันพุธ                   @    แอโรบิค  

                           วันพฤหัสบดี        @   การทำความสะอาดห้องน้ำ

                            วันศุกร์                 @   สาคูไส้หมู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 มกราคม  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

                   ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา