แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ชนิดของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

            วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยเชื่อม)

            วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (รดน้ำพี่ต้นกล้วย)

             วันพุธ                      @   วิชาเคลื่อนไหว  (กล้วยดนตรี)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ลักษณะของกล้วย)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (ปะติดต้นกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 3 - 7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว