แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ชนิดของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (ปังกล้วยหอม)

             วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (จัดช่อดอกไม้)

             วันพุธ                        @   วิชาเคลื่อนไหว  (ย้ายกล้วย)

             วันพฤหัสบดี              @   วิชาสุขศึกษา (ชื่อของกล้วย)

             วันศุกร์                      @   วิชาศิลปะ (ปะติดรูปกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 26 – 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว