แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ชนิดของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                    @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยปิ้ง)

            วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (เก็บกล้วย)

             วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ย้ายกล้วย)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ชนิดของกล้วย)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (ก้านกล้วยแสนสนุก)

ระยะเวลาที่สอน : 12 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว