แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ส่วนประกอบของกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                     @   วิชาทำอาหาร  (แปลงโฉมเค้กกล้วยหอม)

             วันอังคาร                    @   วิชางานบ้าน  (เช็ดใบตอง)

              พุธ                             @   วิชาเคลื่อนไหว  (สำรวจต้นกล้วย)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (ส่วนประกอบของกล้วย)

             วันศุกร์                        @   วิชาศิลปะ (ระบายสีต้นกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   5 9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว