แผนการจัดการเรียนรู้

                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

      แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

                          วันจันทร์  ไม้บรรทัดน้องหมู

                          วันอังคาร  ทำควำมสะอำด

                          วันพุธ  เต้นตำมจินตนำกำร

                          วันพฤหัสบดี  แกงจืดหมูสับ

                          วันศุกร์  น้องหมูแปรงฟัน

        ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 - 15 มีนำคม 2562 เวลำ 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นำงสำวภำสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นำงสำวสุดำรัตน์ ฝำงแก้ว