แผนการจัดการเรียนรู้

                       ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                         วันจันทร์  ปะติดน้องหมูด้วยเมล็ดข้าว

                         วันอังคาร  น้องหมูล้างจาน

                         วันพุธ  น้องหมูวิ่งเก็บของ

                         วันพฤหัสบดี  หมูห่อสาหร่าย

                         วันศุกร์  น้องหมูเข้าห้องน้า

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว