แผนการจัดการเรียนรู้

                         ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                         วันจันทร์  น้องหมูพิมพ์ภาพจากใบไม้

                         วันอังคาร  น้องหมูเก็บขยะ

                         วันพุธ  ปิ๊กนิกเรือนไทย

                         วันพฤหัสบดี  สปาเก็ตตี้ซอสหมูสับ

                         วันศุกร์  ผักมีประโยชน์

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว