แผนการจัดการเรียนรู้

                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

                เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                        วันจันทร์  น้องหมูพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย

                        วันอังคาร  พับที่นอน

                        วันพุธ  น้องหมูแยกขนาดลูกบอล

                        วันพฤหัสบดี  ขนมจีบหมูสับ

                        วันศุกร์  ผลไม้มีประโยชน์

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว