แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ

                         วันอังคาร          @   การดูแลรักษาความสะอาดบ่อทราย

                          วันพุธ                @    เตะบอลเข้าโกว์

                         วันพฤหัสบดี      @   ล้างขา ล้างเท้า

                          วันศุกร์               @   วุ้นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 - 6 มกราคม  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา