แผนการจัดการเรียนรู้

                              ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                             วันจันทร์  หมูจานกระดาษ

                             วันอังคาร  น้องหมูเก็บรองเท้า

                             วันพุธ  น้องหมูโยนรับลูกบอล

                             วันพฤหัสบดี  หมูทอดข้าวโพด

                             วันศุกร์  น้องหมูสวมใส่กางเกง

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว