แผนการจัดการเรียนรู้

                    ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

      แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

                   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                              วันจันทร์  ผักกาดมหัศจรรย์

                              วันอังคาร  เติมใจให้เต็ม

                              วันพุธ  น้องหมูวิ่งส่งของ

                              วันพฤหัสบดี  บัวลอย

                              วันศุกร์  น้องหมูสวมเสื้อยืด

        ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

        ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว