แผนการจัดการเรียนรู้

                         ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

      แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

               เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                       วันจันทร์  กล่องไม้ไอติมน้องหมู

                       วันอังคาร  สะอาดใสใส่น้าดื่ม

                       วันพุธ  น้องหมูโยนโบว์ลิ่ง

                       วันพฤหัสบดี  ลาบหมู

                       วันศุกร์  น้องหมูเข้าห้องน้า

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

       ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว