แผนการจัดการเรียนรู้

                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

                     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                            วันจันทร์  ปั๊มสีน้องหมู

                             วันอังคาร  ใบไม้แสนสวย

                             วันพุธ  น้องหมูแยกสีลูกบอล

                             วันพฤหัสบดี  หมูทอดกระเทียม

                             วันศุกร์  น้องหมูใส่ถุงเท้า

       ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

        ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว